www.edu.ro
Formular înscriere
Meniu CNEME
Contact
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Bine aţi venit pe pagina principală a Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional!Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SERIA A 17-A - SERIE ÎN CURS


Puteţi consulta Calendarul desfăşurării selecţiei pe pagina Legislaţie.

Etape încheiate:

21 decembrie 2020 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu.
21-27 decembrie 2020 - Completarea formularului de selecție online în aplicația informatică. Puteți consulta instrucțiunile de completare a formularului de înscriere dând click aici.
28 decembrie 2020 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formular de selecție online.
28 decembrie 2020 - 04 ianuarie 2021 - Depunerea, la inspectoratul școlar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional, aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat.
    Notă: Portofoliile pot fi transmise și prin poștă electronică, la adresa comunicată de inspectoratele școlare, până la data de 04 ianuarie 2021 ora 16:30. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică.
04 ianuarie 2021 - Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educaţiei și Cercetării lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
    Notă: Listele pot fi transmise și prin poștă electronică, la adresa comunicată de Ministerul Educaţiei și Cercetării. Numărul de înregistrare se comunică inspectoratului școlar prin poștă electronică.
04-07 ianuarie 2021 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei și Cercetării.
08 ianuarie 2021 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei și Cercetării, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar. Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
11-15 ianuarie 2021 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul Educaţiei și Cercetării.
    Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică, la adresa comunicată de inspectoratele școlare/Ministerul Educaţiei și Cercetării, până la data de 15 ianuarie 2021 ora 14:00, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică.
11-18 ianuarie 2021 - Soluționarea contestațiilor.
19 ianuarie 2021 - Transmiterea de către Ministerul Educaţiei și Cercetării a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar.
19 ianuarie 2021 - Afișarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SERIA A 17-A.
19 ianuarie 2021 - Întocmirea, de către inspectoratele școlare, a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la Ministerul Educației și Cercetării.

Etapa în curs:

Etape viitoare:

până la 29 ianuarie 2021 - Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional.
Suport tehnic
Adresa de e-mail pe care o puteţi folosi pentru suport tehnic referitor la aplicaţia informatică de înregistrare-evaluare este: cneme@edu.gov.ro.
Acest site este verificat pentru următoarele versiuni minime de browser: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 40.0.3, Google Chrome 45.0.2454. Site-ul necesită Javascript. Dacă întâmpinaţi disfuncţionalităţi ale site-ului, încercaţi întâi să vă actualizaţi browserul.Mult succes!